Main content

Všeobecné podmienky použitia

PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK www.kiehls.cz
s účinnosťou od 16. 5. 2018

Vitajte na Internetových stránkach venovaných značke KIEHL’S SINCE 1851 (ďalej len „Internetové stránky“).

Prečítajte si, prosím, pozorne tieto Podmienky používania, ktoré upravujú používanie týchto Internetových stránok (ďalej len „Podmienky používania“). Používaním týchto Internetových stránok súhlasíte s týmito Podmienkami používania bez akýchkoľvek výhrad.

Ak máte akúkoľvek otázku súvisiacu s používaním týchto Internetových stránok, môžete nás kontaktovať na nasledujúcej adrese: L´ORÉAL ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O., SO SÍDLOM PLZEŇSKÁ 213/11, 150 00 PRAHA 5.

PRÁVNE OZNÁMENIA

URL Internetových stránok: https://www.kiehls.cz

Kontaktné údaje: E-mail: [email protected] – Telefónne číslo: +420 296 180 661

Uverejnené spoločnosťou L´ORÉAL ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O., so základným imaním vo výške 4 108 012 EUR, so sídlom na PLZEŇSKÁ 213/11, 150 00 PRAHA 5, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v PRAHE pod identifikačným číslom 60491850, konajúcou v mene svojej značky KIEHL’S SINCE 1851 (ďalej len „Vydavateľ“ alebo zámeno „My“ v akomkoľvek páde).

Prevádzkuje: spoločnosť L´ORÉAL ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O. so základným imaním vo výške 4 108 012 EUR, so sídlom na PLZEŇSKÁ 213/11, 150 00 v PRAHE 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v PRAHE pod identifikačným číslom 60491850.

 1. PRÍSTUP NA INTERNETOVÉ STRÁNKY
 2. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
 3. ETICKÝ KÓDEX
 4. INFORMÁCIE UVEDENÉ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH
 5. OSOBNÉ ÚDAJE
 6. SÚBORY COOKIE
 7. ZMENY INTERNETOVÝCH STRÁNOK A PODMIENOK POUŽÍVANIA
 8. AUTORI INTERNETOVÝCH STRÁNOK
 9. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI
 10. ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY
 1. PRÍSTUP NA INTERNETOVÉ STRÁNKY

Pre prístup na tieto Internetové stránky a pre ich používanie musíte byť dospelá osoba; ak ste neplnoletá osoba, bude sa vyžadovať predchádzajúci súhlas rodičov.

Pre prístup na tieto Internetové stránky alebo na niektoré ich časti môžu byť vyžadované PIN kódy. V takom prípade je na Vás, aby ste podnikli kroky potrebné na to, aby ste tieto kódy udržali v tajnosti. Pochopiteľne ich kedykoľvek môžete zmeniť. Počet pokusov pre prístup na Internetové stránky alebo na niektoré ich časti však môže byť obmedzený, aby nedochádzalo k žiadnemu podvodnému používaniu takýchto kódov. Informujte nás, prosím, o akomkoľvek podvodnom použití, o ktorom sa dozviete. V prípade akéhokoľvek porušenia podmienok stanovených v týchto Podmienkach používania si vyhradzujeme právo pozastaviť Váš prístup na tieto Internetové stránky.

Dodatočné poplatky za prístup na internet a jeho používanie platíte Vy.

 1. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
  1. Práva duševného vlastníctva

Do vývoja týchto Internetových stránok boli investované značné sumy. Tieto Internetové stránky a všetky prvky, ktoré obsahujú (napr. značky, obrázky, texty, videá a pod.) sú chránené právami duševného vlastníctva. Akékoľvek používanie, rozmnožovanie či zobrazovanie týchto Internetových stránok (alebo ich časti) v akomkoľvek médiu na akékoľvek účely, najmä na obchodné účely, je zakázané.

Prostredníctvom týchto Internetových stránok Vám môžeme poskytnúť obsah, ktorý si môžete stiahnuť (ďalej len „Obsah na stiahnutie“). Výhradne pre Vaše osobné a súkromné potreby Vám zdarma a po zákonnú ochrannú dobu pre práva duševného vlastníctva stanovenú vo francúzskom a zahraničnom práve a v medzinárodných zmluvách udeľujeme nevýhradné a neprenosné právo na používanie Obsahu na stiahnutie. Akékoľvek rozmnožovanie, zobrazovanie, upravovanie či šírenie týchto Internetových stránok je zakázané. Sťahovaním či používaním Obsahu na stiahnutie súhlasíte s jeho používaním v súlade s týmito Podmienkami používania.

V prípade, že Vám sprístupníme Internetové stránky takým spôsobom, že môžete editovať obrázky (najmä pri virtuálnom testovaní kozmetiky), týmto beriete na vedomie a súhlasíte, že takéto Internetové stránky použijete len pre svoje osobné potreby v súlade so zamýšľaným zámerom. Nie ste oprávnení tieto Internetové stránky používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť česť, povesť alebo práva akýchkoľvek tretích osôb, v súlade s podmienkami uvedenými nižšie.

  1. Práva tretích osôb

Týmto Vám pripomíname, že musíte zaistiť všetky potrebné povolenia a práva od akýchkoľvek príslušných držiteľov práv v súvislosti s akýmkoľvek obsahom, ktorý chcete prostredníctvom našich Internetových stránok zverejniť, vrátane všetkých práv duševného vlastníctva alebo práv k literárnemu, umeleckému alebo priemyselnému vlastníctvu, ako aj práva na ochranu osobnosti (vrátane práva na podobu), aby ste takýto obsah mohli bez problémov používať. Napríklad zaistíte práva k celému obsahu (najmä k fotografiám), na ktorom sú zobrazené nové architektonické stavby, reklama alebo odevy s vyobrazeniami chránenými autorským právom (skratky, logá atď.).

  1. Používateľský obsah

Prostredníctvom týchto Internetových stránok Vám môžeme poskytnúť priestor určený pre používateľský obsah, ako sú texty, fotografie, videá, názory a pod. (ďalej len „Používateľský obsah“).

Zverejňovaním Používateľského obsahu na týchto Internetových stránkach Nám týmto udeľujete bezplatnú, neodvolateľnú, nevýhradnú a celosvetovo platnú licenciu na dobu trvania zákonnej ochrannej lehoty pre práva duševného vlastníctva ustanovené vo francúzskom a zahraničnom práve a v medzinárodných zmluvách (vrátane akýchkoľvek budúcich doplňujúcich či pozmeňujúcich právnych predpisov) na rozmnožovanie, zobrazovanie, používanie , kopírovanie, pozmeňovanie, upravovanie, editovanie, šírenie, prekladanie, vytváranie z neho odvodených diel, jeho začleňovanie do iných diel a šírenie takého Používateľského obsahu (ako celku alebo jeho časti).

Uvedené spôsoby použitia sú povolené pre všetky interné aj externé firemné alebo finančné komunikačné účely, reklamné účely, pre akékoľvek účely v oblasti public relations a na účely vedenia záznamov archívov koncernu L’ORÉAL alebo jeho spriaznených osôb, produktov alebo značiek, najmä nasledujúcimi spôsobmi:

 • zverejňovanie na internete v akomkoľvek formáte v neobmedzenom množstve,
 • tlačené médiá v ľubovoľnom počte publikácií,
 • zverejňovanie v ľubovoľnom počte publikácií, najmä zverejňovanie na účely internej komunikácie, vrátane predajcov a distribučných sietí (veľkoobchody, maloobchody, sprostredkovatelia atď.), udalostí, letákov na kongresy, veľtrhov, stánkov atď., ďalej tiež B2B komunikácie a odbornej tlače v ľubovoľnom počte publikácií alebo v neobmedzenom množstve,
 • elektronické, IT, digitálne a multimediálne zverejňovanie a zverejňovanie na internete či na intranete prostredníctvom akýchkoľvek internetových stránok (na ľubovoľných internetových stránkach vrátane sociálnych sietí ako Facebook, Twitter, YouTube alebo Dailymotion) v ľubovoľnom počte príspevkov a vysielaní,
 • prostredníctvom akéhokoľvek reklamného média (vrátane reklamy v maloobchodných predajniach a na značkových výrobkoch koncernu L’ORÉAL (ďalej len „Médiá“).

Týmto beriete na vedomie, že sociálne siete sú platformy vo vlastníctve tretích osôb, a teda sa šírenie a používanie Používateľského obsahu na uvedených sociálnych sieťach riadi podmienkami používania stanovenými týmito tretími osobami. Preto nenesieme zodpovednosť za akékoľvek použitie obsahu Nami alebo akýmikoľvek tretími osobami v súlade s podmienkami používania stanovenými týmito sociálnymi sieťami, predovšetkým v súvislosti s rozsahom a trvaním práv, ku ktorým bola udelená licencia, a odstránením Obsahu. Nesiete zodpovednosť za vybavenie akýchkoľvek nárokov tretích osôb v súvislosti s používaním Obsahu v súlade s podmienkami používania stanovenými sociálnymi sieťami.

Ďalej Vám týmto pripomíname, že akýkoľvek Obsah sa môže objaviť vo výsledkoch internetových vyhľadávačov, a preto môže byť prístupný aj osobám mimo tieto Internetové stránky.

Toto právo Nám umožňuje upraviť Váš pôvodný Obsah alebo k Používateľskému obsahu doplniť akékoľvek vysvetlenie, ktoré by sme považovali za prospešné, ak takýto Používateľský obsah nezmení Vašu podobu alebo slová.

Ďalej môže používanie Používateľského obsahu viesť k zhromažďovaniu anonymizovaných informácií, medzi ktoré patrí Vaše mesto, krajina či vek, a/alebo ak ste k tomu dali výslovný súhlas, informácie umožňujúce Vašu identifikáciu, ako je Vaše krstné meno alebo prezývka.

Akýkoľvek takýto Používateľský obsah, ktorý zverejňujete prostredníctvom týchto Internetových stránok, je Vaším rozhodnutím a nesiete za neho výhradnú zodpovednosť. Dovoľte, aby sme Vám tiež pripomenuli, že Používateľský obsah nesmie byť v rozpore s platnými právnymi predpismi a všeobecne prijímanými morálnymi zásadami a zásadami uvedenými v týchto Podmienkach používania. V tomto ohľade si vyhradzujeme právo kedykoľvek odstrániť akýkoľvek Používateľský obsah, ktorý je v rozpore s týmito Podmienkami používania vrátane Etického kódexu.

Ďalej ak máte prístup k Používateľskému obsahu vytvorenému iným používateľom, musíte dodržiavať práva daného používateľa, a najmä nesmiete rozmnožovať alebo šíriť uvedený Obsah zverejnený na inom médiu bez predchádzajúceho súhlasu príslušného používateľa.

 1. ETICKÝ KÓDEX

Ctíme hodnoty, ako sú vzájomná tolerancia a rešpekt.

Z tohto dôvodu pri používaní týchto Internetových stránok súhlasíte, že nebudete:

  1. zverejňovať akékoľvek rasistické, násilnícke, xenofóbne, ohováračské, urážlivé, obscénne či nezákonné komentáre,
  2. šíriť akýkoľvek obsah, ktorý by mohol byť škodlivý, hanlivý, neoprávnený alebo ohováračský, alebo ktorý by porušoval práva na ochranu súkromia alebo osobnosti, podnecoval k násiliu alebo k rasovej či etnickej neznášanlivosti, alebo ktorý by mohol byť považovaný za značne nemravný alebo ako podnecujúci k určitým trestným či iným protiprávnym činom.
  3. Internetové stránky používať na politické, propagandistické či náboženské účely,
  4. zverejňovať akýkoľvek obsah propagujúci či inzerujúci akékoľvek produkty alebo služby, ktoré konkurujú značkám zobrazovaným na týchto Internetových stránkach,
  5. tieto Internetové stránky používať na iný ako zamýšľaný účel, vrátane využívania stránok ako zoznamky,
  6. šíriť akékoľvek informácie, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo umožniť identifikáciu mena osoby alebo osoby samotnej bez jej predchádzajúceho výslovného súhlasu, ako je napríklad priezvisko, adresa, e-mailová adresa či telefónne číslo,
  7. šíriť akékoľvek informácie či obsah, ktorý by mohol rozrušiť najmladších návštevníkov,
  8. zastrašovať alebo obťažovať ostatných,
  9. dopúšťať sa akýchkoľvek nezákonných činností, vrátane činností, ktoré by mohli porušiť práva akejkoľvek osoby k akémukoľvek softvéru, fotografiám, obrázkom, textom, videám atď.,
  10. šíriť obsah (vrátane fotografií a videí) zobrazujúci neplnoleté osoby.

Ak sa dozviete o akomkoľvek Používateľskom obsahu, ktorý by toleroval zločiny proti ľudskosti, podnecoval k rasovej nenávisti či násiliu alebo súvisel s detskou pornografiou, bezodkladne Nás o tejto skutočnosti informujte na tejto e-mailovej adrese [email protected], alebo Nám pošlite list so všetkými podrobnosťami na túto adresu: L´ORÉAL ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O., PLZEŇSKÁ 213/11, 150 00 PRAHA 5, a vo svojom e-maili/liste uveďte dátum, kedy ste uvedený obsah objavili, Vašu totožnosť, adresu URL, opis napadaného obsahu a používateľské identifikačné údaje autora tohto obsahu.

Ak sa domnievate, že akýkoľvek Používateľský obsah je v rozpore s vyššie uvedenými zásadami, Vašimi právami či právami tretích osôb (napr. akékoľvek porušenie, urážka či zásah do súkromia), môžete Nás o tejto skutočnosti informovať na tejto e-mailovej adrese: [email protected], alebo Nám poslať list so všetkými podrobnosťami na túto adresu: L´ORÉAL ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O., PLZEŇSKÁ 213/11, 150 00 PRAHA 5 a vo svojom e-maili/liste uveďte dátum, kedy ste uvedený obsah objavili, Vašu totožnosť, adresu URL, opis hláseného obsahu a používateľské identifikačné údaje autora tohto obsahu.

Podľa ustanovení článku 6-I-5 zákona č. 2004-575 z 21. júna 2004 pre zvýšenie dôvery v digitálnu ekonomiku (Loi pour la confiance dans l'économie numérique) bude toto oznámenie obsahovať nasledujúce informácie:

  1. dátum oznámenia,
  1. ak je odosielateľ fyzická osoba: priezvisko, krstné meno a ďalšie krstné mená, povolanie, adresu, štátnu príslušnosť a dátum a miesto narodenia,
  1. meno a adresu príjemcu, alebo v prípade právnickej osoby jej obchodné meno a sídlo,
  2. opis a konkrétne umiestnenie hlásených skutočností (napr. odkaz na URL hláseného obsahu),
  3. dôvody, prečo by takýto obsah mal byť odstránený, vrátane odkazov na právne predpisy a vysvetlenia (odôvodnenia) vzťahujúce sa k hláseným skutočnostiam,
  4. kópiu akejkoľvek korešpondencie poslanej autorovi či vydavateľovi hlásených informácií alebo činností, v ktorej požadujete, aby obsah ďalej nezverejňovali, odstránili či upravili, alebo prípadne odôvodnenie, prečo nebolo možné autora alebo vydavateľa zastihnúť.

Akékoľvek neúplné oznámenie nemusí byť zohľadnené. UPOZORNENIE: Ak ktokoľvek nahlási akýkoľvek obsah či činnosť ako protiprávne, aby dosiahol ich odstránenie alebo zastavil ich šírenie uvedením nepravdivých alebo nepresných informácií, môže byť potrestaný trestom odňatia slobody až na jeden rok a pokutou vo výške 15 000 EUR.

 1. INFORMÁCIE UVEDENÉ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH
  1. Všeobecné ustanovenia

Týmto Vám pripomíname, že na Internetových stránkach sa môžu objaviť nepresnosti alebo chýbajúce informácie, najmä z dôvodu zapojenia tretích osôb. Týmto sa zaväzujeme, že na Internetových stránkach akékoľvek nepresnosti odstránime alebo chýbajúce informácie doplníme čo najskôr.

  1. Rady a diagnostické postupy

Rady poskytované na týchto Internetových stránkach a uvádzané diagnostické postupy sú iba odporúčaniami, ktoré je potrebné overiť u odborníkov na kozmetiku. Informácie v nich obsiahnuté slúžia výhradne pre všeobecnú orientáciu a v žiadnom prípade nenahrádzajú lekársku diagnózu, konzultáciu s lekárom alebo lekársku starostlivosť. Preto nemôžeme zaručiť Vašu úplnú spokojnosť s radami, ktoré vyplývajú z používania takýchto postupov, a nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek ich používanie na Vašej strane.

Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie alebo ak máte akékoľvek pochybnosti, odporúčame Vám navštíviť lekára.

  1. Hypertextové odkazy

Pomocou hypertextových odkazov uvedených na Internetových stránkach sa môžete dostať na internetové stránky prevádzkované tretími osobami, ktorých obsah nemôžeme kontrolovať. Vzhľadom na tento dôvod tieto hypertextové odkazy na Internetových stránkach slúžia výhradne na spríjemnenie Vášho prehliadania internetu a zobrazovanie internetových stránok akýchkoľvek tretích osôb je Vaším rozhodnutím a nesiete za neho výhradnú zodpovednosť.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE

Všetky informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, nájdete v našich Zásadách ochrany súkromia.

 1. SÚBORY COOKIE

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom prístroji, keď si prezeráte Internetové stránky (napríklad zobrazené stránky, dátum a čas takéhoto zobrazenia atď.), a ktoré môžu byť prečítané kedykoľvek si zobrazíte rovnaké Internetové stránky (ďalej len „Súbory cookie“).

Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie o používaní Súborov cookie, pozrite sa, prosím, na našu tabuľku so Súbormi cookie tu.

 1. ZMENY INTERNETOVÝCH STRÁNOK A PODMIENOK POUŽÍVANIA

Obsah a informácie uvádzané na týchto Internetových stránkach aj v týchto Podmienkach používania môžu byť zmenené, najmä z dôvodu dodržiavania akýchkoľvek nových platných právnych alebo správnych predpisov alebo s cieľom zlepšovania našich Internetových stránok.

Akékoľvek zmeny Vám v súlade s týmito Podmienkami používania ohlásime prostredníctvom Internetových stránok predtým, než nadobudnú účinnosť. Ak takáto zmena nevyžaduje Váš výslovný súhlas, bude ďalšie používanie týchto Internetových stránok považované za Vaše prijatie týchto nových Podmienok používania.

 1. AUTORI INTERNETOVÝCH STRÁNOK

Tieto Internetové stránky boli vytvorené pre Vydavateľa spoločností Salesforce.com, inc ., so sídlom na The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, United States, telefónne číslo: 00800 7253 3333.

 1. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Vynakladáme všetko úsilie na to, aby sme zabezpečili nepretržitý prístup na tieto Internetové stránky a k Obsahu na stiahnutie. Bohužiaľ ale nemôžeme zaručiť nepretržitú dostupnosť a prístupnosť Internetových stránok. V skutočnosti môže byť potrebné dočasne pozastaviť prístup k Internetovým stránkam alebo k ich časti, najmä z dôvodu technickej údržby.

Týmto sa ďalej stanovuje, že internet, informačné technológie a telekomunikačné siete nie sú bezchybné, a môže dochádzať k prerušeniam prevádzky či poruchám. V tomto ohľade nemôžeme zaručiť ich správne fungovanie, a preto nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek škodu v súvislosti s používaním internetu, informačných technológií a telekomunikačných sietí, vrátane najmä nasledujúcich:

  1. zlý signál pri posielaní či prijímaní akýchkoľvek údajov či informácií prostredníctvom internetu,
  2. akékoľvek vonkajšie vniknutia alebo počítačové vírusy,
  3. akékoľvek poruchy prijímacieho zariadenia alebo komunikačných sietí
  4. a akékoľvek poruchy internetu, ktoré môžu brániť riadnemu prevádzkovaniu Internetových stránok.

Naša zodpovednosť je obmedzená na priame škody s vylúčením akýchkoľvek ďalších škôd a strát. Presnejšie povedané, nenesieme zodpovednosť za nepriame škody v súvislosti najmä s akoukoľvek stratou zisku, tržieb či goodwillu.

 1. ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY

Tieto Podmienky používania sa riadia právom Českej republiky.

Ak máte akúkoľvek otázku, kontaktujte, prosím, náš zákaznícky servis:

[email protected]
Ak dôjde k nejakému sporu medzi Vydavateľom a Vami, máte právo obrátiť sa na Českú obchodnú inšpekciu, kde môže byť vzniknutý spor medzi Vydavateľom a Vami riešený mimosúdne. Odkaz na formulár týkajúci sa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je tu: https://adr.coi.cz/cs.

Publikované L´Oréal Česká republika s.r.o.

Dňa: 16. 5. 2018

Ł

Orientačna sprava
Pre čo najlepší zážitok, prosím, otočte zariadenie.