Main content

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH STRÁNOK SPOLOČNOSTI L´ORÉAL ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.

 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
 2. OZNÁMENIA PRED UZAVRETÍM KÚPNEJ ZMLUVY
 3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
 4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
 5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
 6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 7. ZÁRUKA ZA AKOSŤ
 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA
 9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ
 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú vzťahy medzi stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je spoločnosť L’ORÉAL Česká republika s.r.o., so sídlom Plzeňská 11/213, 150 00 Praha 5, IČO 60491850, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 27731 (ďalej len „L’ORÉAL“) ako Predávajúci (ďalej len „Predávajúci“) a na strane druhej Kupujúci (ďalej len „Kupujúci“). Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom webových stránok prevádzkovaných Predávajúcim (ďalej len „Stránky“).
 2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť Tovar od Predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní Tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši podľa individuálne dohodnutých podmienok.
 3. Kupujúci je spotrebiteľ, teda každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Predávajúcim alebo s ním inak jedná. Kupujúcim môže byť len osoba svojprávna, teda každý človek, ktorý má spôsobilosť nadobúdať pre seba vlastným konaním práva a zaväzovať sa k povinnostiam (právne konať).
 4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria oznámenia pred uzatvorením zmluvy obsiahnuté v článku 2 nižšie, že s nimi výslovne súhlasí a že sú pre neho jasné a zrozumiteľné, a to v znení platnom a účinnom v čase odoslania objednávky.
 5. Český občiansky zákonník je český zákon č. 89/2012 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 6. Tieto Obchodné podmienky sú v súlade s § 1751 Občianskeho zákonníka neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Stránok, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim výslovne nedohodli na inej úprave.

2. OZNÁMENIA PRED UZAVRETÍM KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Predávajúci oznamuje, že
  1. je právnickou osobou založenou podľa českého práva, so sídlom Plzeňská 11/213, Praha 5, 150 00, IČO 604 91 850, e-mail : [email protected];
  2. prostredníctvom Stránok ponúka na predaj kozmetické výrobky (ďalej len „Tovar“), ktorých podrobnejší opis je uvedený pri jednotlivých produktoch na Stránkach;
  3. ceny Tovaru sú na Stránkach pri jednotlivých výrobkoch uvádzané vrátane DPH a zahŕňajú všetky poplatky stanovené zákonom, avšak náklady na dodanie Tovaru sa účtujú osobitne a líšia sa podľa zvoleného spôsobu dopravy a úhrady ceny;
  4. spôsob platby za Tovar závisí od formy zvolenej Kupujúcim, ako je bližšie uvedené ďalej v týchto Obchodných podmienkach. Tovar je dodávaný prostredníctvom prepravcu, spoločnosti Frogman s.r.o., IČO: 49434624 a jeho subdodávateľov, pokiaľ Predávajúci vopred neoznámi Kupujúcemu iného prepravcu;
  5. náklady na dodanie Tovaru sú špecifikované v čl. 5 týchto Obchodných podmienok;
  6. údaje o právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako aj o právach zo záruky a ďalšie podmienky pre uplatňovanie týchto práv sú uvedené v článku 8 týchto Obchodných podmienok nižšie;
  7. kúpne zmluvy sa neuzatvárajú na dobu neurčitú a zmluvy sa neuzatvárajú na opakované plnenia;
  8. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového a telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Kupujúceho, Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky);
  9. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť, ak nie je nižšie uvedené inak, a to v lehote štrnástich dní odo dňa uzavretia zmluvy, a pokiaľ ide o:
   1. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia Tovaru alebo
   2. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru, pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu Predávajúceho, príp. môže využiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy tu;
  1. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy:
   1. o dodávke Tovaru, ktorý bol upravený podľa želania Kupujúceho alebo pre jeho osobu;
   2. o dodávke Tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj Tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným Tovarom,
   3. o oprave alebo údržbe vykonanej na mieste určenom Kupujúcim na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv alebo dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov;
   4. o dodávke Tovaru v uzatvorenom obale, ktorý Kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť;
  2. v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy bude Kupujúci niesť náklady spojené s vrátením Tovaru a v prípade zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku náklady na vrátenie Tovaru, ak tento Tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklou poštovou cestou;
  1. zmluva, resp. príslušná faktúra, Obchodné podmienky a Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, bude Kupujúcemu zaslaná na e-mail, ktorý uvedie pri uzatváraní kúpnej zmluvy, a ďalej bude uložená v archíve Predávajúceho, pričom registrovaní používatelia Predávajúceho majú k týmto údajom tiež prístup vo svojom profile. Kúpna zmluva bude archivovaná najmenej päť rokov od jej uzavretia, najdlhšie však po dobu podľa príslušných právnych predpisov. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne opísaný;
  1. v prípade, že má Kupujúci sťažnosť, môže ju uplatniť prostredníctvom call centra na email: [email protected], alebo je možné sa so sťažnosťou obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Objednávka Kupujúceho uskutočnená prostredníctvom Stránok je záväzným návrhom Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim. Než Kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má právo zmeniť požadované plnenie, dopravu alebo spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Podľa § 1827 ods. 1 Občianskeho zákonníka Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie objednávky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ale len informatívny e-mail na zadanú e-mailovú adresu Kupujúceho.
 2. Kupujúci vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré Kupujúci zadal do systému (profil Kupujúceho), sú správne a bez chýb. Kupujúci má právo na opravu týchto údajov pred odoslaním objednávky.
 3. Kúpna zmluva sa riadi cenami Tovaru platnými v čase, keď Kupujúci urobí objednávku.
 4. Kupujúci má právo objednať si maximálne 6 kusov jedného konkrétneho výrobku s rovnakou referenciou a maximálna hodnota objednávky všetkého Tovaru nesmie presiahnuť 2 000,- Eur.
 5. Aplikácia § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka je vylúčená, teda samotná kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie Tovaru Kupujúcemu (s tým, že Predávajúci bezodkladne zašle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu aktuálne znenie VOP a Podmienok ochrany osobných údajov). Výslednú kúpnu zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je v Obchodných podmienkach uvedené inak. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje Kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo call centra o nemožnosti dodať objednaný Tovar z dôvodu vyčerpania skladových zásob. Ak bude možné dodať len niektoré kusy objednaného Tovaru, navrhne Predávajúci možnosť zmeny objednávky, a ak Kupujúci súhlasí, dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
 6. Predávajúci sa kúpnou zmluvou zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá Tovar a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení ceny. Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím Tovaru, ako je uvedené nižšie v týchto Obchodných podmienkach.
 7. Predávajúci odovzdá Tovar na prepravu v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení. Ak nie je dohodnuté, ako má byť Tovar zabalený, Predávajúci zabalí Tovar podľa zvyklostí, a ak neexistujú, tak spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu Tovaru. Rovnakým spôsobom Predávajúci zabezpečí Tovar na prepravu.
 8. Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sú uvedené vyššie v čl. 2.1 písm. h) týchto Obchodných podmienok.
 9. Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku. Kupujúci dostane kúpnu zmluvu, ktorá bude ďalej archivovaná a sprístupňovaná spôsobom uvedeným v čl. 2.1 písm. l) týchto Obchodných podmienok vyššie.

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cena Tovaru je uvedená pri jednotlivých výrobkoch umiestnených na Stránkach. Cena je konečná a zahŕňa DPH a všetky platby a poplatky stanovené zákonom. Cena objednávky zaslanej na Slovensko sa účtuje v Kč. Cena objednávky uvedená v eurách je len orientačná. Suma v eurách, ktorú si banka zákazníka strhne, sa bude riadiť kurzom danej banky aj v prípade vrátenia sumy na účet zákazníka. Náklady na dodanie tovaru sú uvedené samostatne, ako je uvedené nižšie. Kupujúci nie je povinný zaplatiť zálohu alebo inú podobnú platbu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo ľubovoľne upravovať ceny Tovaru, pričom sa zaväzuje o týchto zmenách včas informovať na Stránkach. Predávajúci upozorňuje na možnosť propagačných akcií na Stránkach, ktoré budú obsahovať vlastné podmienky. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo počas časovo určenej doby.
 3. Cenu Tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním Tovaru podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  1. V hotovosti na dobierku pri prevzatí Tovaru. Tento spôsob platby je spoplatnený sumou 1 Eur.
  2. Bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho prostredníctvom portálu PayU Money.

Predávajúci si vyhradzuje právo dodať objednaný Tovar len za podmienky, že daný Tovar má na svojom sklade. V prípade, že Predávajúci nebude mať Tovar na sklade a nebude tak schopný dodať Tovar v dohodnutom termíne, má Predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak Kupujúci uhradí cenu Tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním Tovaru a Predávajúci nebude mať daný Tovar na sklade podľa čl. 3.6 Obchodných podmienok a odstúpi podľa tohto článku od kúpnej zmluvy, informuje o tom bezodkladne Kupujúceho a vráti mu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, peniaze na jeho účet rovnakým spôsobom, akým Kupujúci platbu uskutočnil.

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 1. Tovar bude Kupujúcim doručovaný prostredníctvom prepravcu, spoločnosti Frogman s.r.o., IČO 49434624 a jeho subdodávateľov, ak nebude Kupujúcemu Predávajúcim vopred oznámený iný prepravca.
 2. Náklady na dodanie Tovaru znáša Kupujúci podľa spôsobu, ktorý si zvolil pri objednávke Tovaru.
  Kupujúci má možnosť vybrať si jeden z nižšie uvedených typov dopravy, t. j.  1. SPS doručenie na adresu
  2. SP doručenie na adresu
 1. Cena za dodanie Tovaru je pre doručenie účtovaný poplatok za dopravu vo výške 3 Eur (SP) a 3,5 Eur (SPS). Ak objednávka Kupujúceho presiahne 57 Eur, bude mu poskytnutá doprava Tovaru zdarma.
 2. Ak si Kupujúci objedná Tovar do 12:00 hod., bude doručený do 2-4 pracovných dní od odovzdania Tovaru prepravcovi. Ak si Kupujúci objedná Tovar po 12:00 hod., bude Tovar doručený do 2-4 pracovných dní od nasledujúceho pracovného dňa po odoslaní objednávky.
 3. Kupujúci bude prostredníctvom e-mailu informovaný o odovzdaní zásielky s Tovarom prepravcovi.
 4. Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, Kupujúci je povinný prevziať Tovar pri dodaní. Pri prevzatí Tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov Tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade, že bude zistené porušenie obalu svedčiace o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho potrebné doručovať Tovar opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Okrem prípadov, ktoré sú uvedené v iných častiach týchto Obchodných podmienok, má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní s tým, že lehota začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru, pričom ide o:
  1. Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, a to odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru,
  2. pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu Predávajúceho, príp. môže využiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy tu. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu bez zbytočného odkladu v textovej podobe prijatie tohto formulára na odstúpenie od zmluvy.
 2. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.1 Obchodných podmienok, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného dokladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, Tovar, ktorý od neho dostal na adresu:

  Objednávky budú zvážané spoločnosťou UPS. V takom prípade je nutné najprv kontaktovať call centrum na email: [email protected]

  Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu iba za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto Tovarom inak, než je nutné s ním zaobchádzať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 3. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.1 Obchodných podmienok, vrátia sa mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, keď Predávajúcemu príde oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré od Kupujúceho dostal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný Predávajúcim). Na vrátenie platieb použije Predávajúci rovnaký platobný prostriedok, aký použil na vykonanie počiatočnej transakcie. Predávajúci vráti Kupujúcemu prijaté platby iným spôsobom len vtedy, ak s tým Kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 4. Tovar je Kupujúci povinný vrátiť v pôvodnom obale alebo v obale, ktorý zabráni poškodeniu Tovaru pri preprave, v úplnom stave, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré mu bolo dodané spoločne s Tovarom. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto Tovarom inak, než je nutné s ním zaobchádzať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, resp. akéhokoľvek opotrebenia či poškodenia Tovaru nad rámec bežného vyskúšania Tovaru pri bežnom nákupe v kamennom obchode.
 5. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.1. Obchodných podmienok, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu Kupujúci Tovar odovzdá alebo preukáže, že Tovar Predávajúcemu odoslal.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že okrem prípadov uvedených v čl. 2.1. písm. j) Obchodných podmienok, podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak ide o zmluvu:
  1. o dodávke Tovaru, ktorý bol upravený podľa želania Kupujúceho alebo pre jeho osobu;
  2. o dodávke Tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj Tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným Tovarom,
  3. o dodávke Tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ vyňal z obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť.

7. ZÁRUKA ZA AKOSŤ

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar pri prevzatí nemá vady, najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevzal,
  1. má Tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dojednanie chýba, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu Tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
  2. sa Tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa Tovar tohto druhu zvyčajne používa,
  3. Tovar zodpovedá akosťou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo spracovanie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  4. je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  5. Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady do 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.
 3. Práva z vadného plnenia nemožno uplatniť
  1. v prípade Tovaru predávaného za nižšiu cenu majúceho vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
  2. na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,
  3. v prípade použitého Tovaru majúceho vadu zodpovedajúcu miere používania a opotrebenia, ktorú mal Tovar pri prevzatí Kupujúcim,
  4. ak to vyplýva z povahy Tovaru.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

 1. Právo Kupujúceho z vadného plnenia vzniká na základe vady, ktorú má Tovar pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, aj keď sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho vzniká aj na základe neskôr vzniknutej vady, ktorú Predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.
 2. Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak Kupujúci pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.
 3. Kupujúci by mal Tovar vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, v originálnom obale, v stave a hodnote, v akom Tovar prevzal.
 4. Ak Tovar nemá vlastnosti uvedené v čl. 7 Obchodných podmienok, môže Kupujúci požadovať aj dodanie nového Tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti Tovaru, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže od zmluvy odstúpiť. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
  Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže Tovar riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave, pričom takým opakovaným výskytom sa rozumie prípad, keď sa rovnaká vada vyskytla na Tovare aspoň trikrát, alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
 5. Ak Kupujúci od neodstúpi zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase, alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
 6. Práva z vady sa uplatňujú u Predávajúceho:

  Objednávky budú zvážané spoločnosťou UPS. V takom prípade je nutné najprv kontaktovať call centrum na email [email protected].

  Formulár pre reklamáciu Tovaru nájdete v prílohe k týmto VOP.

  Po prijatí vadného Tovaru je vystavený reklamačný protokol, ktorý je v prípade zaslania reklamovaného Tovaru zaslaný na e-mail, a to najneskôr do 24 hod od prijatia vadného Tovaru. V prípade podania reklamácie osobne je formulár vystavený na mieste. Reklamácia je vybavená ihneď, a v zložitejších prípadoch, ktoré vyžadujú posúdenie, najneskôr do 30 dní.
  V prípade preukázania, že dodaný Tovar nemá vlastnosti a kvalitu, ktoré si obe strany dohodli, hradí všetky náklady na doručenie Tovaru Predávajúcemu, rovnako tak od neho späť ku Kupujúcemu, Predávajúci.
 7. Ak o to Kupujúci požiada, potvrdí mu Predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia. Ak tomu nebráni povaha Tovaru, potvrdenie možno nahradiť dokladom o zakúpení Tovaru obsahujúcim uvedené údaje.
 8. Ak Kupujúci uplatní právo z vadného plnenia, potvrdí mu Predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania. V potvrdení Predávajúci uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, Kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob, akým bude Kupujúci informovaný o vybavení reklamácie. Dátum, spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobu jej trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie je Predávajúci Kupujúcemu povinný písomne ​​potvrdiť. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie, okrem situácie, keď ním zvolený spôsob riešenia nie je možné uskutočniť.
 9. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný Tovar do 30 dní odo dňa, keď mala byť reklamácia vybavená. Po uplynutí tejto doby je Predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné alebo Tovar svojpomocne predať na účet Kupujúceho. O tomto postupe musí Predávajúci Kupujúceho vopred písomne ​​upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie Tovaru.

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

 1. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim podľa týchto VOP a v súlade s použitím Stránok sú dôverné a budú použité na uskutočnenie plnenia zmluvy, prípadne na obchodné a marketingové účely, to všetko v súlade s platnými právnymi predpismi a s Vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto VOP. Kupujúci poskytuje osobné údaje predovšetkým preto, aby mohla byť plnená kúpna zmluva a aby mu bol Tovar doručený. Kupujúci má právo na prístup k jeho údajom, na ich opravu a doplnenie. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane s výnimkou ich poskytnutia prepravcovi, spoločností zaisťujúcich platby za Tovar, prípadne ďalším osobám podieľajúcim sa na plnení kúpnych zmlúv na základe zmluvy s Predávajúcim, príp. marketingovým agentúram podľa Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. V každom prípade však Predávajúci postupuje tak, aby boli chránené osobné údaje Kupujúceho a aby bola chránená jeho bezpečnosť.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.
 2. V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1) písmeno j) Občianskeho zákonníka oznamuje predávajúci, že s mimosúdnou sťažnosťou sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia: https://www.soi.sk/ . Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.
 3. Tieto VOP sú platné od 29. 9. 2015.
 4. Vzťahy neupravené kúpnou zmluvou či týmito Obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom a českým zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 5. Predávajúci je oprávnený Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú však Obchodné podmienky platné v znení účinnom v deň uzatvorenia danej kúpnej zmluvy.
 6. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok je Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 7. Materiály publikované na Stránke môžu byť predmetom práv z duševného vlastníctva. Produkty a služby, ktoré sú na Stránke uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami duševného vlastníctva dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov a Kupujúci je povinný sa zdržať akýchkoľvek zásahov do práv Predávajúceho.
 8. V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na naše zákaznícke centrum na email: [email protected].

Ł

Orientačna sprava
Pre čo najlepší zážitok, prosím, otočte zariadenie.